Regulamin hotelowy

Przyjazd 02 06- 2023
Wyjazd 03 06- 2023
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hotelu.
 2. Rezerwacje w hotelu zachowują ważność do godziny 18:00 planowanego dnia przyjazdu, chyba że podczas rezerwacji gość określił inną godzinę przyjazdu.
 3. Pokój wynajmowany jest na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. W przypadku braku określenia przez Gościa długości pobytu, przyjmuje się pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu.
 6. Gość powinien dokonać rejestracji pobytu na podstawie dokumentu ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 7. Należność za wynajem pokoju pobierana jest z góry w dniu przyjazdu. Dopuszcza się możliwość rozliczenia w/w należności w dniu wyjazdu, w przypadku, jeżeli Gość nocował już wcześniej w Hotelu Barlinek.
 8. Należność za usługi pozostałe (gastronomię, usł. Pralnicze, rozmowy tel itp.) pobierana jest w dniu wyjazdu.
 9. Faktury mogą być wystawiane w dniu wyjazdu, po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego wystawionego za dokonaną płatność.
 10. Hotel możeodmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym Gościom, pracownikom hotelu, lub innym osobom przebywającym w Hotelu.
 11. Hotel świadczy usługi zgodnie zeswoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług należy poinformować Recepcję.
 12. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet przed upływem doby hotelowej, za którą zapłacił.
 13. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić hotel przed godziną 22:00.
 14. Przebywanie osóbo dwiedzających na terenie hotelu (z wyłączeniem restauracji) po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na dokwaterowanie osoby odwiedzającej do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z ceną wskazaną w cenniku hotelowym.
 15. W hotelu w godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia Hotel ma prawo podjąć interwencję.
 16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia, oraz urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Hotel ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie hotelu.
 17. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszczodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa hotelowego regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi.
 19. W Hotelu obowiązuje zakaz przechowywania zwierząt bez zgody Recepcji. Za wszystkie wyrządzoneprzez nie szkody odpowiada Gość (osoba zameldowana w pokoju).
 20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy hotelu
 21. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia.W przypadku naruszenia zakazu Gość może zostać obciążony kosztami ozonowania pokoju w wysokości 500,00 zł.
 22. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ppoż. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych takich jak grzałki elektryczne, farelki.
 23. Rzeczy pozostawione przez Gości przechowywane są przez miesiąc.W przypadku otrzymania polecenia w/w rzeczy zostaną odesłane Pocztą Polską lub Kurierem pod wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

SPRAWDŹ NASZE OFERTY

pfr logo
Pokaż na mapie